Home Tag "شبكه افق"

شبکه افق خیلی خوب است اما . . .

شبکه افق برنامه های پرمحتوایی پخش می کند. این شبکه بسیار آموزنده است؛ اما پرسشی که در مواجهه با شبکه افق برای من به عنوان یک دانشجوی رسانه مطرح می شود، این است که آیا تلویزیون اساسا برای انتقال این حجم از محتوا ساخته شده است؟ به عبارتی آیا تلویزیون کارایی ذاتی اش اقتضا می‌کند […]