Home درباره ما

درباره ما

در 24+ قرار است از فرهنگ بگوییم و مشکلات آن.

سعی مان این است که از زاویه متفاوتری به فرهنگ و مسائل فرهنگی نگاه کنیم و کمی عمیق تر و تحلیلی تر حوزه های مختلف فرهنگی را بررسی کنیم . بنا داریم نگاه ما به همه مسائل از دریچه و نگاه فرهنگی باشد و حتی اگر سرکی به حوزه های دیگر مانند سیاست و اقتصاد هم زدیم با همین نگاه باشد. 24+ یک مجله فرهنگی  است و بنا ندارد صرفا منعکس کننده اخبار و اتفاقات فرهنگی باشد از همین رو به جای اینکه زیاد بگوییم و پر قصد کرده ایم که کم گوی و گزیده گویی کنیم و مسائلی که کمتر در این حوزه دیده می شود را بررسی کنیم.